در طول تـــرم:    


سه روز مانـده به امتحان:    

دو روز مانــده به امتحان:    

شب امتحـــان:    


یک ساعت مانــده به امتحان:     
سر جلسه امتـحان:     
هنـگـام خروج از جلسه:     
یک هفته بعد از امتحـــان: